Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


ch

Fiji Hindi

badlo

Etymology

badlo

Ii sabd ke jaada kar ke Fiji me Muslim log use kare hae.

Chaacha

  1. Pitaji ke bhaiya

Translations

badlo

References

badlo