Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


ch


Fiji Hindi

badlo
 
chaabuk

Etymology

badlo

Ii sabd Hindi bhasa se aais hae.

Pronunciation

badlo

chabuk

  1. Ek chamrraa ke peti jon ki ek lakrri me join rahe hai aur jiske jaanwar ke haake khatir kaam me lawa jae hae.

Translations

badlo

References

badlo