Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


d

Fiji Hindi

badlo

Etymology

badlo

Ii sabd Kaiviti bhasa se aais hai

Pronunciation

badlo

daruuka

  1. Ek janglee ganna ke rakam perr jiske patti ke bhitar waala part khawa jae hae..

Translations

badlo

References

badlo