Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


d

Fiji Hindi

badlo
 
dahii

Etymology

badlo

Ii sabd Hindi bhasa se aais hai

Pronunciation

badlo

dahii

  1. Ek rakam ke khana jon ki dudh se banaa hae.

Translations

badlo

References

badlo