Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


d

Fiji Hindi

badlo

Etymology

badlo

Ii sabd Hindi bhasa se aais hai

Pronunciation

badlo

daam

  1. Koi chij kharide khatir ketna paisa lage
  2. Ek baand jon ki nadii ke paani ke roke khatir banawa gais hai

Translations

badlo

References

badlo