Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


t

Fiji Hindi

badlo

Etymology

badlo

Ii sabd English sabd table se aais hae.

taibul

  1. Ek rakam ke furniture jispe likha nai ti khana khawa jae hae.

Translations

badlo