Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


s

Fiji Hindi badlo

  • To sign up for cutting cane

Translations badlo

  • English: sign up
  • Hindi: सहभागी बनो अथवा साइन अप करो
  • Nepali: सहभागी हुनु (sahabhāgī hunu)