Suchi:   aa | a | b | bh | ch | chh | d | dh |  e | f | g | gh | h |  i | j | jh | k | kh | l |  m | n | o | p | r | rr |  s | t | th | tth | u | v | w |  y


p

Fiji Hindi Badlo

Etymology Badlo

noun Badlo

paal

  1. Ek rakam ke chataai jiske dher basta ke khol ke aur jorr ke banawaa jaawe hae.


Translations Badlo

Aur dekho Badlo

chataai