Ii suchi uu sab sabd hai jon ki Urdu se Fiji Hindi me aais hae. Ii sab sabd ke origin Persian nai to Arabic hae.

Contents
A | B | C | D |  E | F | G | H |  I | J | K | L |  M | N | P | R |  S | T | U | W |  Y

A

B

C

D

H